Close

Novelizace SŘ v souvislosti s COVID-19

6. 8. 2020

Soutěžní řád

PŘÍLOHA Č. 6 SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU

FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

pravidla proti šíření nemoci covid-19

 

 • 1

Základní ustanovení

 1. Tato příloha stanoví podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí soutěžní ročník v případě realizace opatření proti šíření nemoci COVID-19, případně jiné podobné nemoci či skutečnosti obdobným způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžních či jiných fotbalových utkání.
 2. Podmínky zde stanovené se použijí přiměřeně i na takové situace, které zde nejsou výslovně upraveny.
 3. Tato pravidla neupravují postavení diváků, které se řídí právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými opatřeními orgánů státní správy vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19.

 

 • 2

Povinnosti členů FAČR

 1. Členové FAČR jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a obdobnými opatřeními orgánů státní správy vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19.
 2. Hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit fotbalových utkání:
  1. po dobu karantény uložené příslušným orgánem státní správy;
  2. po dobu stanovenou lékařem v případě zjištění nákazy nemocí COVID-19;
  3. pokud členskému klubu, v rámci nějž se fotbalového utkání hodlá účastnit, nepředloží prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 3 těchto pravidel.
 3. Členské kluby jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby zúčastněné na fotbalovém utkání neporušili povinnosti stanovené v odstavci 2.
 4. Členské kluby jsou povinny oznámit bezodkladně řídícímu orgánu soutěže:
 5. výskyt nemoci COVID-19 u hráče nebo další osoby podílející se v jakémkoli postavení na fotbalových utkáních;
 6. nařízení karantény hráči nebo další osobě podílející se v jakémkoli postavení na fotbalových utkáních.
 7. Řídící orgán soutěže je povinen bezodkladně informovat o oznámení podle odstavce 4 Sekretariát FAČR.
 • 3

Pohárová utkání

 1. Členský klub, jehož družstvo má sehrát pohárové fotbalové utkání s družstvem profesionálních soutěží, je za účelem zvýšené ochrany profesionálních hráčů povinen předložit delegátovi utkání výsledky testů na nemoc COVID-19, provedený u utkání s družstvem
 2. ligy nejvýše dva pracovní dny před utkáním,
 3. ligy nejvýše jeden měsíc před utkáním,

a to u všech hráčů a dalších osob uvedených v zápise o utkání; splnění této povinnosti je volbou členského klubu.

 1. Členský klub, který nesplní povinnost podle odstavce 1, je povinen tuto skutečnost oznámit ve lhůtě 48 hodin před začátkem utkání řídícímu orgánu soutěže.
 2. Nesplní-li členský klub povinnost podle odstavce 1, nebude utkání sehráno a bude kontumováno ve prospěch družstva profesionálních soutěží bez uložení peněžité pokuty.

 

 

 • 4

Prohlášení o bezinfekčnosti

 1. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 2 odst. 2 písm. c) těchto pravidel musí být písemně vyhotoveno na formuláři, který tvoří součást těchto pravidel; pro profesionální soutěže může být řídícím orgánem soutěže určen odlišný formulář.
 2. Formulář je povinna podepsat každá fyzická osoba před první účastí na fotbalovém utkání v jakémkoli postavení a dále v případě skončení léčení nemoci COVID-19 a/nebo skončení karantény.
 3. Členský klub je povinen předložit podepsané formuláře osob uvedených v zápise o utkání rozhodčímu před zahájením utkání, případně technickému delegátovi, je-li na utkání přítomen.
 4. Členský klub je povinen uchovat tyto podepsané formuláře po dobu jednoho roku po skončení soutěžního ročníku, v němž bylo předloženo, a na žádost je předložit řídícímu orgánu soutěže nebo Sekretariátu FAČR.

 

 • 5

Odložení utkání

 1. Důvodem pro odložení schváleného termínu soutěžního utkání z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 je
 2. rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice či jiného příslušného orgánu státní správy;
 3. objektivní nemožnost sehrát utkání v důsledku karanténních opatření, tj. méně než sedm hráčů;
 4. podle uvážení řídícího orgánu soutěže a Sekretariátu FAČR též jiná karanténní opatření či doporučení Krajské hygienické stanice v souvislosti s probíhajícím epidemickým šetřením; vyjádření Sekretariátu FAČR není zapotřebí v případě profesionálních soutěží.
 5. Pro případ odložení schváleného termínu soutěžního utkání podle odstavce 1 jsou členské kluby povinny dohodnout se na novém termínu utkání, a to do tří dnů po původním termínu utkání; nový termín musí být sjednán nejpozději do čtyř týdnů od původního termínu utkání, u věkových kategorií žáků a mladších do šesti týdnů. Nově dohodnutý termín utkání podléhá schválení řídícím orgánem soutěže. To neplatí u profesionálních soutěží, kde termín utkání nařídí bez dalšího řídící orgán soutěže.
 6. Nesplní-li členské kluby svoji povinnost podle odstavce 2, případně pokud řídící orgán soutěže dohodnutý termín neschválí, nařídí řídící orgán soutěže termín nového utkání ve shora uvedených lhůtách podle svého uvážení.

 

 

 • 6

Hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního ročníku

 1. V případě, že všechna družstva v soutěži neodehrají stejný počet utkání, rozhoduje o pořadí postupně vyšší podíl z počtu bodů a počtu odehraných soutěžních utkání; takto vypočtený koeficient zaokrouhlený na tři desetinná místa se považuje za počet bodů.
 2. V případě shodného počtu bodů více družstev, která odehrála shodný počet utkání a současně odehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí postupně
 3. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
 4. brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
 5. vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
 6. vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
 7. vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
 8. los;
 9. V případě shodného počtu bodů více družstev, která neodehrála shodný počet utkání a současně odehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí postupně
 10. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání;
 11. brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
 12. vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních;
 13. vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
 14. vyšší podíl z počtu vstřelených branek v soutěži a počtu odehraných soutěžních utkání;
 15. los;
 16. V případě shodného počtu bodů více družstev, která odehrála shodný počet utkání a současně neodehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí postupně
 17. vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
 18. vyšší počet vstřelených branek v soutěži;
 19. los;
 20. V případě shodného počtu bodů více družstev, která neodehrála shodný počet utkání a současně neodehrála vzájemně všechna domácí i venkovní utkání, rozhoduje o pořadí postupně
 21. vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži;
 22. vyšší podíl z počtu vstřelených branek a počtu odehraných utkání v soutěži;
 23. los;

 

 • 7

Ukončení soutěžního ročníku, postupy a sestupy

 1. Ukončit soutěžní ročník v jakékoli soutěži před odehráním všech plánovaných utkání je oprávněn pouze Výkonný výbor FAČR a v případě profesionálních soutěží řídící orgán těchto soutěží.
 2. Ustanovení § 19 Soutěžního řádu o postupech a sestupech se použije jen tehdy, pokud se v soutěži do ukončení soutěžního ročníku odehraje více než polovina všech plánovaných utkání; tím není dotčeno ustanovení § 21 o doplňování míst v soutěžích.
 3. V případě, že některé z družstev odehraje méně než polovinu svých plánovaných utkání, nezískává právo postoupit do vyšší soutěže, i kdyby se podle určení pořadí umístilo na místě spojeném s právem postupu.
 4. Výkonný výbor FAČR je oprávněn na návrh Sekretariátu FAČR v důsledku odlišného počtu odehraných utkání v přímo navazujících soutěžích stanovit i jiné pravidlo pro aplikaci postupů a sestupů podle odstavce 2 a 3.
 5. Rozpis profesionální soutěže může obsahovat jiná kritéria pro určení, zda se použije ustanovení § 19 Soutěžního řádu o postupech a sestupech, a to zejména jiný počet utkání, než je stanoven v odstavci 1 a 2 s tím, že II. Liga a Česká fotbalová liga a Moravskoslezská fotbalová liga jsou povinny umožnit vzájemné postupy a/nebo sestupy v případě splnění kritérií družstva pro postup/sestup.

 

 • 8

Stanovisko Sekretariátu FAČR

 1. Orgány FAČR nebo jejích pobočných spolků včetně řídících orgánů soutěže jsou povinny si v každém řízení souvisejícím s porušením nebo postupem podle těchto pravidel vyžádat pro své rozhodnutí závazné stanovisko Sekretariátu FAČR, od kterého se nelze odchýlit, a to prostřednictvím mailové adresy covid@fotbal.cz.
 2. Za účelem splnění povinnosti podle odstavce 1 předloží příslušný orgán FAČR nebo jejích pobočných spolků bezodkladně podstatný obsah spisu Sekretariátu FAČR, který vydá stanovisko zpravidla do jednoho týdne.
 3. Příslušný orgán FAČR nebo jejích pobočných spolků je povinen stejně jako členové FACŘ poskytnout Sekretariátu FACŘ součinnost.
 4. Ustanovení tohoto § 8 se nepoužije pro profesionální soutěže, jejich řídící orgán a Disciplinární komisi Ligové fotbalové asociace.

 

 • 9

Změna rozpisu soutěže

 1. Řídící orgán soutěže je oprávněn v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 změnit se souhlasem Sekretariátu FAČR rozpis soutěže i v průběhu soutěžního ročníku.
 2. Řídící orgán profesionálních soutěží může změnit rozpis soutěže podle odstavce 1 po projednání věci se Sekretariátem FAČR.

 

 • 10

Porušení povinnosti

 1. Úmyslné porušení povinnosti podle § 2 odst. 2 těchto pravidel, nebo porušení, byť z nedbalosti, povinnosti podle § 2 odst. 3 těchto pravidel ve vztahu k hráči se považuje za neoprávněné nastoupení hráče ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) Soutěžního řádu a § 69 příp. § 50 Disciplinárního řádu FAČR.
 2. Porušení jiné povinnosti stanovené těmito pravidly se považuje za porušení ustanovení Soutěžního řádu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 Soutěžního řádu.

 

 

 

 

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19

 

 

Já, níže podepsaný _________________________, ID FAČR ____________________,

zastoupený (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti):

________________________, zákonným zástupcem/opatrovníkem

prohlašuji, že:

 • nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,
 • mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,
 • se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních dvou týdnech;
 • se zavazuji bezodkladně informovat členský klub změně výše uvedených prohlášení a následně podepsat nový formulář prohlášení o bezinfekčnosti.

 

Dále prohlašuji, že (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti):

 

mi byla dne _________ nařízena karanténa, která byla ukončena dne __________
jsem byl/a dne _________ pozitivně diagnostikován/a s nemocí COVID-19 s tím, že dne ___________ bylo příslušným lékařem zjištěno, že jsem se uzdravil/a

 

V__________________________ dne ___________

 

 

                                                                       ____________________________________

                                                                       člen FAČR / zákonný zástupce/ opatrovník

 

 

 

Disciplinární řád

 

 • 56 odst. 5 a 6

 

 1. Klub, který se dopustí disciplinárního přečinu podle odstavce 2 nebo 3 v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebude potrestán peněžitou pokutou.
 2. Disciplinárního přečinu podle odstavce 4 se v souvislosti s onemocněním COVID-19 dopustí ten klub, kterému bude v jednom soutěžním ročníku uloženo šest disciplinárních trestů kontumace utkání podle odstavce 2 nebo odstavce 3; peněžitou pokutou potrestán nebude.